Központi felvételi vizsga

A központi felvételi időpontja 2024. január 20. (szombat) 10 óra.

A jelentkezőknek külön értesítést nem küldünk, kérjük, hogy a legkésőbb 9:30-ra érkezzenek meg iskolánkba (Békéscsaba, Irányi u. 3-5.).

A tanulók hozzanak magukkal személyazonosításra alkalmas igazolványt – diákigazolványt vagy személyi igazolványt.

Az aulában kifüggesztett névsor alapján fogják megtudni, hogy ki melyik teremben vizsgázik, a teremben foglaljanak időben helyet. A vizsga időtartama alatt a kísérők nem tartózkodhatnak a folyosókon.

10:00 és 10:45 között írják a magyar nyelvi felételit, majd negyed óra szünet következik, ami után 11:00 és 11:45 között írják meg a matematika felvételit.

A dolgozat megírásakor csak a központilag kiadott feladatlapon, valamint a vizsgát szervező intézmény bélyegzőjével ellátott pótlapokon lehet dolgozni. A rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű nem halványuló, nem radírozható tintával (golyóstollal) kell elkészíteni. A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható. A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható.

2024. január 25. (csütörtök) 8-16 óra között az írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője az iskola képviselőjének jelenlétében, iskolánk földszinti zsibongójában megtekintheti, azokról kézzel vagy elektronikus úton másolatot készíthet, és – kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén – az értékelésre észrevételt tehet. A dolgozatok fénymásolásának lehetőségét iskolánk nem tudja biztosítani. A megtekintéskor az ún. értékelőlapok is átvehetőek, melyek az írásbeli vizsgán elért pontszámokat tartalmazzák.

Az észrevételezés és fellebbezés lehetősége

A vizsgázó észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig – tizenhat óráig – írásban adhatja le. Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő.

Ha az írásbeli vizsgakérdésekre adott megoldás értékelésére a vizsgázó észrevételt nyújt be, az iskola az észrevételt érdemben elbírálja. Az iskola a bírálat eredményét határozat formájában, megfelelő indokolással, az észrevétel benyújtását követő három munkanapon belül írásban közli az észrevételt tevővel.

A jogszabály nem zárja ki annak a lehetőségét, hogy a dolgozat összpontszáma csökkenjen. Ha a bírálat során az derül ki, hogy a javítás során tévesen értékelték a dolgozat észrevétellel érintett részét vagy részeit, úgy a pontszám negatív irányban is változhat.

Ha az észrevételt tevő az iskola határozatának kézhezvétele után is fenntartja korábbi észrevételét, az iskola által hozott döntés ellen a szülő, a tanuló − a döntés kézhezvételétől számított három napon belül − a vizsgát szervező iskolában, a Hivatalnak címezve, kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén fellebbezést nyújthat be.

Az észrevételt az elektronikus űrlapkitöltő program használatával továbbítók számára a programfelület a fellebbezés benyújtására is igénybe vehető.

A fellebbezés kizárólag a központi írásbeli vizsgát szervező intézményhez nyújtható be! A fellebbezés benyújtására meghatározott határidő elmulasztása esetén igazolásnak helye nincs. Felhívjuk a figyelmüket, hogy a nem megfelelő helyre benyújtott fellebbezés hátráltatja az elbírálás folyamatát és késlelteti a döntés meghozatalát. Az iskola a fellebbezést − az ügyre vonatkozó dokumentumokkal együtt − egy munkanapon belül megküldi az Oktatási Hivatalnak. A Hivatal a fellebbezést érdemben elbírálja. A bírálat eredményét határozat formájában, megfelelő indokolással a fellebbezés benyújtását követő nyolc napon belül az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) 10 szerinti elektronikusan benyújtott fellebbezés esetén az E-ügyintézési tv. szerinti elektronikus úton közli – az ügyfél ügyintézési rendelkezésében foglalt kapcsolattartási módnak megfelelően, ennek hiányában elektronikusan – a fellebbezővel és az E-ügyintézési tv. szerinti elektronikus úton az iskolával, papíralapon benyújtott fellebbezés esetén az E-ügyintézési tv. szerinti elektronikus úton közli az iskolával, valamint – az ügyfél ügyintézési rendelkezésében foglalt kapcsolattartási módon, ennek hiányában – postai úton megküldi a fellebbezőnek. 

Pótló írásbeli vizsga

A pótló írásbeli vizsga ideje 2024. január 30. (kedd) 14 óra. Pótló írásbeli vizsgát azok a jelentkezők írhatnak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni. A vizsgázók által benyújtott, indoklással alátámasztott írásos kérelem mérlegelése, a benyújtott igazolások elfogadása a központi írásbeli vizsgát szervező intézmény igazgatójának jogköre. Vizsgaismétlésre nincs mód, minden tanuló csak egyszer tehet azonos típusú központi írásbeli vizsgát.

Kategória: