Továbbképzés Cádizban

JÓ GYAKORLATOK A SPANYOL NYELVTANÍTÁSBAN, TOVÁBBKÉPZÉS CÁDIZBAN

című Erasmus+ köznevelési intézmények munkatársainak mobilitása projekt bemutatása

2019-1-HU01-KA101-060669

(2019.06.01. – 2020.05.31.)

A projekt háttere:

Iskolánk, a BSZC Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Szakgimnáziuma és Kollégiuma évek óta bonyolít le sikeres mobilitási pályázatokat tanulói számára. Kezdetben a szakképzésben tanuló diákoknak volt lehetőségük külföldön teljesíteni szakmai gyakorlatukat (Egyesült Királyság); a későbbiekben megjelent az igény, hogy a mobiliásokban való részvételt az alapképzésben tanuló diákok számára is lehetővé tegyük. Ezáltal bővült a partnerek száma (Málta), így új nemzetközi kapcsolatok kialakítása révén erősödött az intézmény nemzetköziesítési stratégiája. Azonban felmerült az igény, hogy a tanulók mellett az iskola tanárai is részt vegyenek nemzetközi projektekben. A nemzetközi együttműködések területén az iskola vezetése célul tűzte ki, hogy a nemzetközi projektekbe bekapcsolódó kollégák és tanulók számát fokozatos növeli, valamint a külföldön megszerzett tudást elismeri és beépíti az iskola dokumentációjába.

A projekt célja:

Ezen projekt konkrét célja a pályázó intézményben dolgozó kolléga egyhetes, külföldi kurzuson történő részvételének a biztosítása volt. A kurzuson a kolléga a spanyol nyelv tanítása során már meglévő nyelvtanítási kompetenciáit frissítette fel, illetve újakkal bővítette azokat, a 21. századi kihívásoknak megfelelve. Mindezt országismereti tanulmányokkal egészítette ki, illetve spanyol nyelvi tudása fejlesztésére nyílt lehetősége célnyelvi környezetben.

A résztvevők száma szakmai háttere:

Paróczai Márta spanyol szakos nyelvtanár, 1990-ben orosz nyelv és irodalom tanár valamit filológus diplomát szerzett a Voronyezsi Állami Egyetemen; majd 1994-ben spanyol szakos nyelvtanári diplomát szerzett az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, 2019-ben a Kodolányi János Egyetemen végzett turisztika szakon. 2005 óta oktat spanyol nyelvet az angol-magyar két tanítási nyelvű képzésben második nyelvként, a BSZC Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakgimnáziuma és Kollégiumában. Sikeresen készíti fel tanítványait spanyol nyelvből nyelvvizsgákra, közép -és emelt szintű érettségire valamint OKTV-re is.

A GADIR spanyol nemzetközi nyelviskola által nyújtott módszertani továbbképzésen való részvétel segít munkájának hatékonyabb elvégzésében.

A megvalósított tevékenységek és elért eredmények:

A projekt eredményeként megvalósult, és elismerésre került egy kolléga külföldi szakmai továbbképzése, tapasztalatszerzése. A külföldi tanulmányút eredményeképpen kompetenciái fejlődtek, módszertanilag megújult, ezáltal nőtt munkavégzésének színvonala, hatékonysága, motivációja. A kurzuson való részvétellel aktívan bekapcsolódott iskolánk nemzetköziesítési törekvéseihez. Erősödött az intézmény humánerőforrás bázisa, javult az egymástól való tanulás gyakorlata, lehetőségei, mely nagymértékben emeli az iskola képzéseinek színvonalát. A projekt során megismert módszereket a résztvevő beépítette mindennapi munkájába, mellyel tovább nőtt az általa nyújtott képzés színvonala; a fogadó szervezettel való kapcsolat tovább mélyült, új kapcsolatok létesültek a továbbképzés során, tovább nőtt az intézmény presztízse. A kolléga módszertani kultúrájának színesedésével, egyenes arányban nőtt a tanórák érdekessége, és a tanulói motiváltság az órai aktív részvételre.

A projekt megvalósításával a külföldi továbbképzési lehetőség népszerűsítése is megtörténik, mely azt a hosszú távú intézményi célt szolgálja, hogy növekedjen azon kollégák száma, akik kötelező továbbképzésük egy részét külföldön teljesítik, hozzájárulva ezzel az intézmény nemzetköziesedési stratégiájának bővüléséhez, új nemzetközi kapcsolatok kialakítása révén.

A projekt az Európai Bizottság Erasmus+ programjának támogatásával valósult meg.

Támogatási összeg: 1.844,00 €

Kategória: